…ทานที่ พระพุทธองค์ ได้ตรัสไว้ .....
พระพุทธองค์ตรัสว่า.. "บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ด้วยสิ่งของ 5 ประการ"
๑. ใบหน้าเป็นทาน : สามารถให้รอยยิ้มความสดใส
๒. วาจาเป็นทาน : พูดให้กำลังใจ ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก
๓. จิตใจเป็นทาน : สามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ
๔. ดวงตาเป็นทาน : ใช้แววตาแห่งความหวังดีความโอบอ้อมอารีย์ให้กับผู้อื่น
๕. กายเป็นทาน : สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

image