..............นำธรรมะดีดี ของครูอาจารย์ มาแบ่งปัน ครับ ................
...เรื่อง ความพยาบาทมาดร้าย และการอโหสิกรรม ..ครับ

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562
เทศนาเรื่อง การจองเวร ทำให้เกิดโรคอะไรบ้าง และการอโหสิกรรม
............(1).-การจองเวร ทำให้บารมี ลด – และเป็นโรค ความดัน เบาหวาน สายตาสั้น. โรคเลือด โรคหัวใจ
.......ดังนั้น ครูอาจารย์ ท่านเน้นสอนมากว่า ห้ามมีการจองเวร กันโดยเด็ดขาด เพราะเป็นทั้งโรคร้าย และเวรที่จองนั้นจะติดตัวเราไปอีก ในชาติต่อๆ ไป ครับ
............(2).ซึ่งการ จองเวร เป็นธาตุไฟ จะตกนรกในจิต ดวงจิตจะเป็นไฟสุมในร่างกายเรา (เป็นโรค สายตาสั้น เบาหวาน ความดัน โรคเลือด โรคหัวใจ) จะอยู่ในร่างกาย ไม่ใชการตกนรก ในภพภูมิ
...........(3)-การอโหสิกรรม ต้องนึกเป็นเรื่องๆ ไปและเราต้องนึกออกด้วย ไม่ใช่จะขออโหสิกรรมรวมรวมไม่ถูกต้อง และไม่สำเร็จ เว้นแต่ ในชาตินั้นๆ ได้เจอ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพทุธเจ้า หรือพระอรหันต์ ที่ท่านเมตตาช่วยเหลือ
.....ถ้าไม่จองเวร อโหสิกรรม เสีย ... กฎแห่งกรรมทำงานเอง เราก็ลอยตัว เราจะได้บุญกว่า
......(..เรามาลด ละ เลิก การจองเวร กันนะครับ ...สาธุ ขอนบน้อม กราบไหว้บูชา ครูอาจารย์ ครับ สาธุ).(.ภาพประกอบ ลักษณะของนางตานี ประจำต้นกล้วยตานี เป็นรุกขเทวี.(เทวดา).อีกภพภูมิหนึ่ง.ที่เป็นโลกคู่ขนานกับโลกมนุษย์)

image