.......มาดูความอยากได้พรของคนกันหน่อย ไหมครับ ..ปกติมีอยู่ ๗ อย่าง ...
(่อาจจะยาวหน่อย แต่ลองอ่านดูครับ)
............มาดูพร ที่คนอยากได้กันหน่อยไหมครับ จะปีใหม่ ๒๕๖๓ แล้ว ลองมาดู ครับ .....
..........พรที่น่าปรารถนาของบุคคลโดยทั่วไปมี ๗ ประการ
พรที่ ๑ อายุวัฑฒะโก แปลว่า...ขอให้เจริญด้วยอายุ …คืออย่ามีอายุสั้นพลันตาย ให้มีอายุยืน...
พรที่ ๒ ธะนะวัฑฒะโก แปลว่าขอให้... เจริญด้วยทรัพย์
พรที่ ๓ สิริวัฑฒะโก แปลว่า... เจริญด้วยสิริมงคล …คำว่า "สิริมงคล" แปลว่า สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น งอกงามขึ้น
พรที่ ๔ ยะสะวัฑฒะโก แปลว่า... ให้เจริญด้วยยศ คำว่ายศ แปลว่า "ยิ่ง" แปลว่า "ใหญ่" ยศนั้นมีอยู่สองฝ่าย คือ ฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว
พรที่ ๕ พะละวัฑฒะโก แปลว่า... ให้เจริญด้วยพละกำลัง ทุกคนปรารถนาให้ตนมีกำลังกาย และกำลังใจที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
พรที่ ๖ วัณณะวัฑฒะโก ... ให้เจริญด้วยวรรณะ คำว่า “วรรณะ” หมายเอาผิวพรรณก็ใช่ คำกล่าวสรรเสริญก็ด้วย
พรที่ ๗ สุขะวัฑฒะโก แปลว่า... ให้เจริญด้วยความสุข อุดมด้วยความสุข
……….อีก ๓ อย่าง ที่ปกติข้าพเจ้า อธิษฐาน เพิ่มมาเสมอๆ ( ข้าพเจ้านำมา ถือปฎิบัติเอง นะครับ ไครจะนำไปใช้ก็ได้ ครับ) คือ
.....(๑) ปฎิญาณ ปฎิภาณปัญญา วัฑฒะโก (ปฏิญาณ ความหมาย คือ ทางดำเนิน , ความประพฤติ , ข้อปฏิบัติ /ส่วน ปฎิภาณ ความหมาย คือ เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย)
............พูดง่ายๆ คือให้มีความเจริญในข้อปฎิบัติ ต่างๆ ทำนองนั้น รวมทั้งการมีเชาวน์ ไหวพริบ และปัญญา ประมาณนั้น ครับ
.....(๒) เสน่ห์ มหาเสนห์ วัฑฒะโก ให้มีความ มีเสน่ห์ในตัวเรา
.....(๓) เมตตา มหาเมตตา วัฑฒะโก ให้มีความ มีเมตตาในตัวเรา
......อนึ่ง การมีเสน่ห์ หรือเราได้ถูกเมตตาแก่คนทั้งหลาย อันนี้ เราต้องมีการปฎิบัติตัวทั้งกาย วาจา และใจด้วย คือให้มีเสน่ห์ และผู้อื่นเมตตาแก่คนทั้งหลายด้วยครับ เช่น มีการแต่งกายที่ดี เหมาะสม มีสัมมาคาระวะ มีคำพูดที่ดี เหมาะสม มีอากัปกริยานอบน้อม รู้จักที่ต่ำที่สูง เป็นต้น แล้วค่อยนำ วัตถุมงคล และคำอธิษฐานไปเสริม อีกครั้ง ครับ ..สาธุ
..........(จบ)........

image