(ตอนที่2)
..........ครูอาจารย์ เทศนาสั่งสอนไว้ เมื่อ วันที่ 30 ธ.ค.63
..........เรื่อง การจะไปพระนิพพาน –จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ แต่ละชาติ ต้องไม่คลาด
จาก พุทธภูมิ ด้วย

……….วิธีการไหว้ เครื่องไหว้ และอธิษฐาน ที่ถูกต้อง...........
3.2 ทำธิธีไหว้ และกล่าวคำอธิษฐาน (จำให้ได้ด้วย
ว่าทำพิธี วันใด เวลาใด ปีใด เพราะจะต้องใช้ จดจำ
ในเวลาก่อนตาย ว่าเคยได้กล่าวอธิษฐาน ไปพระนิพพาน
โดยการ มาเกิดในพุทธภูมิทุกๆ ชาติต่อๆ ไป ณ สถานที่ใด )
……….เครื่องไหว้ อธิษฐาน.......
.....-การไหว้มี ดอกไม้ ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้ 1 กำ
หรือหนึ่งพวง น้ำหนึ่งขวด หรือ 1 แก้ว
.....ขั้นแรก+ สวคบูชา ไหว้พระ ตามปกติ
ขั้นสอง -.....อาราธนาศีล อาราธนาธรรม
ขั้นสาม - .....กล่าวถวาย ธูป เทียน ดอกไม้ และน้ำ กับ
องค์พระพุทธเจ้า องค์ที่เราไปไหว้ อธิษฐานขอพร ให้เรา
ไม่คลาด จากพุทธภุมิ
ขั้นสี่ -.... กล่าวคำอธิษฐาน ไม่คลาดจากพุทธภูมิ ทุกๆ ชาติไป
..........ข้าพเข้า ชื่อ......นามสกุล(ใช้ชื่อแรกเกิด ชื่อดั้งเดิม
หากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลมา) เกิดวัน......วันเดือนปี อายุ ...ปี
ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอพึ่งบารมี พระพุทธเจ้า ( พระพุทธกัสสะปะ
พระพุทธเจ้า กรณีไหว้ขอบารมี พระพุทธโสธร / พระพุทธ
องค์ สมณโคดม – กรณีไหว้ ขอบารมี พระพุทธเจ้า
องค์ สมณโคดม วัดพระธาตุ หริภุญไชย จ. ลำพูน)
..........ขออธิษฐาน ให้ข้าพเจ้า เกิดชาติใดๆ ทุกๆ ชาติไป
ขอบารมีพระพุทธเจ้า ให้ข้าพเจ้า ได้เกิด ใน พื้นที่พุทธภูมิ หรือพื้นที่
ที่ดำรงคงอยู่ ด้วย ศาสนาพุทธ อันมี พระพุทธเจ้า มาบังเกิด
หากสมัยใดไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ แต่มีพระมหาจักพรรด์มาบังเกิด
ซึ่งในสมัยนั้น ๆ ไม่มีพระมหาจักรพรรดิ์มาบังเกิด
แต่ได้มีพระโพธิสัตว์ มาบังเกิด ซึ่งอยู่ใน พุทธภูมิ ทุกๆ สมัย ไป
ด้วยทุกๆ ชาติ ไปด้วยเทอญ
..........ข้าพเจ้าจะตั้งใจ ดำรงคงมั่น ในการปฎิบัติธรรม ให้บังเกิด
มรรค ผล นิพาน อันมี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น,ฐานแห่งอริยสัจสี่
เป็นฐานอันนำไปสู่ พระนิพพาน อย่างเครร่งครัด
และด้วยความมานะ อดทน
ขอพรที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานในครั้งนี้ ได้ส่งผล
ให้ติดตามตัวข้าพเจ้า ไปทุกๆ ชาติไป จนถึง พระนิพพาน
ด้วย บารมีแห่ง พระพุทธเจ้า ที่ข้าพเจ้า มาขอถึ่ง บารมี
ในวันนี้ ด้วยเทอญ
พุทธัง ประสิทธิเม ธัมมัง ประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม
พระ...............(องค์ที่มาขอพึ่งบารมี) ประสิทธิเม ฯ
(จบการอธิษฐาน ขอพี่งบารมีพระพุทธเจ้า ให้ไม่ให้ไปเกิด
นอกศาสนาพุทธ โดยให้ไปเกิดในศาสนาพุทธ
ทุกๆ ชาติไป จนถึง พระนิพพาน)
......สรุปหลักสำคัญคือ......
(1).-ต้องการไปเกิดในชาติต่อๆ ไป ในพื้นที่ หรือ
ในพระพุทธศาสนา ให้ทุกๆชาติ
(2)-ต้องพึ่งพระพุทธเจ้า องค์ใดองค์หนึ่ง –หากไม่ใช่
พระพุทธเจ้า การอธิษฐานนั้น เป็นผลไม่ได้
(3).-ต้อง มีการบูชาแล้ว กล่าวคำอธิษฐาน ให้ท่านให้พรเรามา
(4)-จดจำ วัน เดือน ปี และสถานที่ ที่ไปทำพิธี
กล่าวคำอธิษฐาน - เพราะจะใช้ในการรำลึกุถึง เมื่อก่อนตาย
ให้รำลึกถึง วัน เดือนปี และสถานที่ ที่เราไปทำพิธีอธิษฐาน ก่อนตาย ครับ
...-เท่านี้ เราก็จะตายแล้ว ชาติหน้า ไม่คลาดจาก
พุทธภูมิ หรือ พื้นที่หรือในศาสนาพุทธ ที่เรา เคยอยู่ปัจจุบัน นี้ ครับ

(จึงบันทึกไว้ เพื่อแบ่งปัน – นายธนันชัยฯ 9 มกราคม 2564)

image