...........ลองมาดูวิธีการปฎิบติธรรมกันหน่อยไหม คับ
ในคำที่ว่า... “การศึกษากับการปฎิบัตต้องคู่กันไป” ....ดังคำครูอาจารย์ หลายท่าน ท่านได้สั่งสอนไว้ กล่าวคือ
..........”สำหรับพุทธศาสนาแล้ว การศึกษากับการปฎิบติไม่อาจจะแยกออกจากกันได้
............ การปฎิบัติถ่ายเดียวไม่ศึกษา ย่อมจะนำไปสู่ความผิดพลาด
..การศึกษาโดยไม่ปฎิบัติ ย่อมไม่อาจก้าวหน้าได้
............ถ้าหากว่าไครทำการศึกษาค้นคว้า โดยขาดการปฎิบัติ ก็ยากที่จะจับแก่นแห่งสัจธรรมได้..”..
...........บันทึกไว้ ให้ผู้ปฎิบัติธรรม มีไว้เป็นแนวทาง ครับ สาธุ ...

image